Webs accessibles No limitem l'accés als discapacitats

Webs accessibles

Vull que la meva web sigui accessible

Accessible, funcional, ràpid i intuïtiu. Amb l’accessibilitat obtindrà una pàgina web totalment estructurada i llegible, els menús i continguts del web estaran totalment organitzats i tindran un sentit. Es convertirà en una pàgina totalment accessible i usable. Que significa això?

Una web accessible està feta amb codi HTML amb significat, és a dir, un títol principal farà servir l’etiqueta <h1>, que és la designada per a aquest tipus de text; un paràgraf farà servir l’etiqueta <p>, etc. A això se’n diu " web semàntica" i permet, per exemple, que els robots d’un buscador trobin millor els continguts i els indexin més fàcilment, donant rellevància a aquells apartats que més valor tenen (p.e.: un títol principal <h1> tindrà molt més valor que un títol de 6è nivell <h6>). Això, alhora, farà que la web pugi posicions en les cerques. A més a més, facilita que una persona amb qualsevol tipus de discapacitat pugui accedir fàcilment als continguts del web.

Exemple: si la web segueix un ordre semàntic, utilitzant les etiquetes pertinents, una persona cega, que farà servir un lector de pantalla, podrà llegir seqüencialment els continguts sense risc de perdre’s o d’interpretar malament els textos degut a una mala programació del codi del web).
Per mesurar el compliment de les pautes d’accessibilitat definides pel W3C, apliquem una metodologia a la que es combinen proves automàtiques (validadors automàtics com per exemple TAW, que revisa el codi per detectar errors) i proves manuals (que les pàgines puguin ser llegides de forma adequada amb els lectors de pantalla utilitzats pels cecs (per exemple JAWS), o que aquestes es visualitzin correctament amb independència del navegador utilitzat).

L'accessibilitat i els organismes públics

Els portals web dels organismes públics, han de ser accessibles, funcionals, ràpids i intuïtius.
A continuació els detallem la informació de la Llei 34/2002.

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), modificada per la Llei 56/2007, de 20 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació (LISI).
Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per mitjans electrònics.


 • Punt U

  Les Administracions Públiques adoptaran les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves respectives pàgines d'Internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d'edat avançada, d'acord amb els criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 2005.
  A partir del 31 de desembre de 2008, les pàgines d'Internet de les Administracions Públiques satisfaran, com a mínim, el nivell mig dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti la seva accessibilitat.
  Les Administracions Públiques exigiran que tant les pàgines d'Internet el disseny de les quals o manteniment financin total o parcialment com les pàgines d'Internet d'entitats i empreses que s'encarreguin de gestionar serveis públics apliquin els criteris d'accessibilitat abans esmentats. En particular, serà obligatori l'expressat en aquest apartat per a les pàgines d'Internet i els seus continguts dels Centres públics educatius, de formació i universitaris, així com, dels Centres privats que obtinguin finançament públic.
  Les pàgines d'Internet de les Administracions Públiques haurien d'oferir a l'usuari informació sobre el seu nivell d'accessibilitat i facilitar un sistema de contacte perquè puguin transmetre les dificultats d'accés al contingut de les pàgines d'Internet o formular qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora.


 • Punt Dos

  Igualment, es promourà l'adopció de normes d'accessibilitat pels prestadors de serveis i els fabricants d'equips i "programari", per a facilitar l'accés de les persones amb discapacitat o d'edat avançada als continguts digitals.


 • Punt Tres

  Les Administracions Públiques promouran amidades de sensibilització, educació i formació sobre accessibilitat a fi de promoure que els titulars d'altres pàgines d'Internet incorporin progressivament els criteris d'accessibilitat.


 • Punt Quatre

  Els incompliments de les obligacions d'accessibilitat establertes en aquesta disposició addicional estaran sotmesos al règim d'infraccions i sancions vigent en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.


 • Punt Cinc

  Les pàgines d'Internet de les empreses que prestin serveis al públic en general d'especial transcendència econòmica, sotmeses a l'obligació establerta en l'article 2 de la Llei 56/2007, de mesures d'impuls de la societat de la informació, haurien de satisfer a partir del 31 de desembre de 2008, com a mínim, el nivell mig dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti la seva accessibilitat.

Més informació

Webs accessibles

Solicita'ns més informació i pressupost sense compromís